Общи условия

  Общи условия за участие в събития, организирани от движението „Рън България“

  Обновени на 22 февруари 2022.

  I. Общи понятия

   

  1. Участник по смисъла на настоящите общите условия може да е всяко физическо лице, което е навършило 14 години, регистрирало се е за съответното събитието организирано от движението „Рън България“ съгласно правилата за участие публикувани на уеб страницата на движението „Рън България“ и е приело условията и правилата за участие в събитието. Участник в събитието може да е и лице под 14 години в случаите изрично предвидени в настоящите общи условия и правилата, и регламента за съответното събитие.
  2. Събитие е всяко едно мероприятие организирано от движението „Рън България“, за което са определени изначално конкретни правила, условие за участие, дата и начин на провеждане, които са публикувани на интернет страницата на „Рън България“.
  3. Организатор на събитието по смисъла на общите условия следва да се разбира движението „Рън България“ и Българска федерация лека атлетика.
  4. Партньор е всяко едно юридическо или физическо лице, което е поело конкретни задължения, свързани с организирането и провеждането на събитието.
  5. Правила за провеждане – са набор от условия за провеждане на конкретно събитие, публикувани на неговата уеб страница или социалните мрежи, които уреждат:
  • час и дата на провеждане
  • маршрут и контролни точки
  • времеизмерване и класиране
  • награждаване
  • и други

   

  II. Декларация на участника

   Като се регистрирате лично или регистрирате лицата, които представлявате съгласно закона Вие приемате и се съгласявате на следните условия:

  1. Участникът в събитието разбира и приема, че участието е доброволно, че същото може да носи потенциални рискове от сериозни наранявания, травми, инвалидност или смърт, причинени от, но не само, падане на или от терена и/или изградени трасета, случайни предмети (падащи, намиращи се и/или хвърлени) на трасето, оборудване, екипировка, лично физическо състояние на участника, метеорологични условия и други.
  2. Участникът и/или неговите родители/настойници/попечители носят отговорност за действията на участника по време на събитието.
  3. Участникът е физически здрав/а, преминал/а е всички необходими медицински прегледи и отговаря на условията за участие в събитието и с участието си в Събитието не извършва действия, противопоказни на лекарско предписание.
  4. Участникът и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да извършват правни или фактически действия, с които да претендират да им бъдат изплатени обезщетения от организаторите и/или партньорите/спонсорите на събитието за претърпените от участника вреди по време на или след участието му в събитието, включително, но не само, за претърпени физически наранявания, травми, инвалидност или смърт в резултат от участието в събитието.
  5. В случай на физически наранявания, травми или други усложнения, възникнали по време на събитието, участникът се задължава да използва обичайните медицински услуги като “Спешна помощ”.
  6. Участникът или неговите родители/настойници/попечители ще заплатят разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендират за възстановяване на претърпените разходи от организаторите и/или спонсорите на Събитието.
  7. Участникът и неговите родители/настойници/попечители разбират и се съгласяват, че събитието се провежда на място със свободен достъп за граждани и моторни превозни средства, поради което се задължават да спазват правилата за движение по пътищата, обществения ред и чистотата в парка или в града.
  8. Участникът и/или неговите родители/настойници/попечители разбират и се съгласяват с това, че по време на събитието организаторът ще има право да заснема, да прави аудио и видео-записи и да създава всякакви други материали („Материалите“), които включват изображението и/или гласа на участника, както и да използва по всякакъв начин материалите включително като дава на трети лица права за използване на същите.

  III. Отговорност на организатора

  1. Организаторът и партньорите на събитието не носят отговорност за имуществени и неимуществени вреди, получени от участника по време на събитието в следствие на травми, инвалидност или смърт, причинени от, но не само, падане на или от терена и/или изградени трасета, случайни предмети (падащи, намиращи се и/или хвърлени) на трасето, оборудване, екипировка, лично физическо състояние на участника, метеорологични условия и други фактори. Ограничаването на отговорността се отнася както за преките така и за косвените имуществени или неимуществени вреди.
  2. Организаторът не носи отговорност за настъпили рискове за здравето на участника или влошаване на здравословното му състояние във връзка с участие в събитието. По време на провеждащото се събитие няма да бъде предоставена специална медицинска помощ или асистенция за участници, които имат хронично заболяване, което изисква специална медицинска помощ. Задължение на участника е да провери здравословното си състояние преди събитието.
  3. Организаторът не носи отговорност за вещи оставени на гардероб, велосипеди в стартовата зона и не поемат задължение за полагане на грижа за децата или домашни любимци на участниците преди, по време на и след събитието.
  4. Организаторът не носи отговорност за вещи или награди, които са предоставени от партньорите на събитието.
  5. Освобождаване от отговорност при непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства)

  IV. Организаторът си запазва правото да направи съответните промени в събитието изразяващи се, но не само, в смяна на маршрута, времето и начина на провеждане, отклонение от първоначалните правила за участие или да отмени събитието изцяло заради:

  • непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства),
  • съображения за безопасност или,
  • ако това се изисква на основание издадено разпореждане от държавната или местната власт.

  V. Условия за участие в събитие на движението „Рън България“

  1. Участниците трябва да са навършили 14 години и да са приели общите условия, публикувани на интернет страницата на движението „Рън България“

  VI. Регистрация, регистрационна такса, начин на плащане и връщане на такса

  1. Всяка регистрация за събития на движението „Рън България“ е предварителна със срокове, посочени в правилата и регламента на събитие и се извършва с попълване на регистрационна форма, налична на уеб страницата на движението „Рън България“ или страницата на събитието.
  2. Регистрация на място преди събитието не се допуска, освен ако това изрично не е позволено от правилата и регламента на конкретното събитие.
  3. С приемане на настоящите общи условия участникът се съгласява и приема, че заплатената такса при регистрация за събитието не се възстановява при никакви обстоятелства, независимо дали събитието е изцяло или частично отменено, променена е датата и маршрута на провеждането му, или са възникнали обективни или субективни причини за самият участник, които го възпрепятстват да вземе участие в събитието.
  4. С приемане на настоящите условия всеки един участник се съгласява и приема, че заявения при регистрацията размер на тениска и/или подаръци може да не бъде наличен при връчване на стартовите пакети.
  5. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по всяко време и / или да го изключи от събитието или да наложи забрана за старт, ако той виновно е представил неверни лични данни към момента на регистрацията, което е от значение за спортните му резултат и класирането.

  VII.   Смяна на дистанцията и прехвърляне на номер на друг участник

  1. Всяка регистрация за събитие на движението „Рън България“се индивидуализира с име, възраст и пол. Правото да се участва в събитието след регистрация, получаване на стартов номер, приемане на общите условия и конкретните правила за участието в събитието е изключително индивидуално.
  2. Участниците в събитието не могат да променят дистанцията, за която успешно са се регистрирали, и са получили стартов номер, освен ако в регламента и правилата на самото събитието е посочено друго.
  3. Участници, които финишират с номер, различен от получения при регистрация се дисквалифицират.
  4. Участниците не могат да променят стартовия състав на отбора, освен ако е посочено друго в регламента и правилата на събитието.

  VIII.  Медицински преглед

  1. Събитията, които организира движението „Рън България“ не изискват документи, удостоверяващи здравословното състояние на участниците.
  2. С приемането на настоящите условия са запознати, че добрата практика изисква всеки участник да направи профилактичен медицински преглед преди събитието.
  3. Движението „Рън България“ препоръчва на всеки участник да премине профилактичен медицински преглед преди всяко едно събитие.
  4. Картотекираните спортисти следва да спазват изискванията на Наредба No 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност, издадена от Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта, oбн., ДВ, бр. 95 от 3.12.2019 г.

  IX. Получаване на стартови пакети

  1. Стартовите пакети задължително се вземат от участниците преди самото събитие на място и време, посочени в правилата и регламента на събитието обявлението за което е публикувано на интернет страницата на движението „Рън България“ и на самото събитие, след представяне на документ за самоличност.
  2. В деня на събитието стартови пакети могат да се вземат по изключение, ако това изрично е посочено в (правилата и регламента на събитието/обявлението на събитието) на интернет страницата на движението „Рън България“.
  3. При никакви обстоятелства стартови пакети не се раздават след провеждане на събитието.

  X. Участници под 14 години, участие с домашни любимци и участници без стартови номера

  1. Разрешава се участие на деца под 14 години в събитие на движението „Рън България“, само ако това е определено в регламента и правилата на събитието. Родителят или настойникът на детето предварително преди събитието представят подписана от тях декларация, с която дават съгласие детето да участва в събитието.

  Ако е разрешено участието на деца под 14 години, то детето задължително трябва да бъде придружавано от родител или настойник, който също е участник в събитието.

  1. Забранява се участието в събития при каквито и да е условия, с домашни любимци (кучета и други), независимо дали са вързани или не и дали са с поставен или не намордник, освен ако не е разрешено/указано в условията на участие на събитието.

  XI. Участие, дисквалифициране, налагане на забрана за стартиране, класиране и награждаване

  1. Всеки участник приема и следва да се съобразява с общите условия и правилата на събитието. Участниците се задължават да съобразяват поведението си с дадените им от организатора инструкции преди старта, по време на събитието и непосредствено след финиширането.
  2. Участникът приема и се задължава по време на събитието да се ръководи от обичайните спортсменски правила, да не изразява политически, религиозни, атеистични, дискриминационни, расистки или други възгледи, които биха се приели като обидни или накърняващи достойнството.
  3. Организаторът има правото да дисквалифицира преди, по време на или след събитието всеки един участник, който е нарушил настоящите общи условия или правилата и регламента на конкретното събитие.
  4. Организаторът има право и може да наложи забрана за стартиране на всеки един участник, който е нарушил общите условия или конкретните правила за участие в събитието.
  5. Участникът приема и се съгласява, че в случай, че не се яви на награждаването на негово място ще бъде класиран следващият участник на когото ще бъде връчена и наградата, ако такава е предвидена в правилата на събитието. Участник, който не се е явил на награждаването няма право да получи наградата си след това.

  XII.   Промяна на трасе и прекратяване на събитие

  При възникване на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства, изразяващи се в и не само лошо време, инциденти по трасето, др), обективна опасност за участниците или при издадено разпореждане от държавни или общински органи организаторите имат право да променят маршрута или времето на провеждане на събитието и/или да го прекратят за всички участници.

  XIII.  Съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент

  С факта на запознаване с настоящите общи условия и с приемането им при регистриране за всяко едно събитие участниците удостоверяват, че са уведомени за вида, начина и целите на събирането на лични данни и изразяват информираното си съгласие за обработването и съхранението им, както и за предаването им на трети лица в посочените в настоящите общи условия случаи.

  Участниците се запознават и приемат, че движението „Рън България“ организира събития в партньорството на редица други юридически лица. Администратор на лични данни е движението Рън България чрез Българска федерация лека атлетика. Защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението са приоритет на движението „Рън България“ и се следват всички национални и европейски изисквания и правила за защита на личните данни (включително тези, установени в Регламент (ЕС) 2016/679).

  1. Събиране, обработване и използване на данните

  За целите на провеждането на събитията, движението „Рън България“ има право да събира, обработва и съхранява единствено и само информация с характер на лични данни, която е необходима за осъществяването на събитието при спазване на безопасността и здравето на участниците. Тази информация включва данни, както следва:

  • Име, презиме и фамилия – необходими с цел идентифициране и застраховане на участниците, ако към събитието е включена застраховка;
  • Дата на раждане – необходима за класиране по възрастови групи или застраховка за деня на събитието, ако към събитието е включена застраховка;
  • Пол – необходима за класирането по пол
  • Email адрес – необходими с цел комуникация и изпращане на информация за провеждане на събитието.
  1. Съхраняване на данни

  Движението „Рън България“ съхранява всички данни, които се подават при регистрация, докато бъдат постигнати целите, с които те са били събрани, или докато бъдат изпълнени законовите изисквания, приложими към дейността или към дейността на нашите партньори.

  1. Вашите права като субекти на данни

  В качеството Ви на субект на лични данни, по силата на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате следните права:

  • право на достъп до Вашите данни – по писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време на адрес atletikabg@gmail.com
  • право на коригиране на Вашите данни;
  • право на изтриване на Вашите данни (право “да бъдеш забравен”);
  • право на ограничаване на обработването;
  • право на преносимост на данните;
  • право на възражение срещу автоматизирано обработване на Вашите данни, срещу обработване чрез профилиране и срещу обработване за целите на директния маркетинг;
  • право на информираност за нарушения на сигурността;
  • право на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг;
  • право да оттеглите дадено съгласие за обработване на лични данни.

  Важно е да бъдете информирани, че правата Ви като субект на лични данни не са абсолютни и упражняването им не задължава администратора на лични данни да уважи искането Ви.

  Повече информация за Вашите права и за начина на упражняването им можете да получите, като изпратите email до atletikabg@gmail.com

  1. Прехвърляне на данни на трети страни

  Както сме посочили по-горе, провеждането на едно спортно събитие изисква ангажирането на партньорски организации, които предоставят редица услуги за целите на събитието и които изискват споделяне на данни за Вас. С цел предоставяне на услугата, която заявявате (участие в организирано спортно събитие), и с цел защита на Вашия живот, здраве и безопасност, ние предоставяме данни за Вас само на лицата, които е необходимо да ги получат с оглед постигане на посочените цели (и във Ваш най-добър интерес). Важно е да знаете, че ние не продаваме, не отдаваме или не обменяме Вашите данни със спекулативна цел.

  1. Време на съхранение на личните данни

  Предвид интереса и нуждите на участниците в събитията, личните данни се запазват безсрочно за целите на класирането и рекорда на трасето или до момента на изявено писмено желание за изтриване от протоколите за класиране в различните дистанции. В случай на упражнено право на изтриване, ние ще информираме за искането Ви и останалите наши партньори, със съдействието на които сме провели събитието, но е важно да знаете, че и след самото събитие те е възможно да продължат да имат основание за обработване на Вашите лични данни (например, ако сте станал техен клиент и те изпълняват договорните си задължения към Вас или ако изпълняват свои законови задължения във връзка с предоставената Ви по време на събитието услуга).

  XIV.  ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАТОРА

  Движението „Рън България“ / RUN BULGARIA е марка на Българска Федерация по Лека Атлетика, която е сдруженията с нестопанска цел със седалище и адрес на управление в България, София, Бул. „Васил Левски“ №75, с адрес за кореспонденция България, София, Бул. „Васил Левски“ №75 с рег. № в Търговския регистър на България ЕИК 831047739, представлявана от Добромир Карамаринов.

  Recent Posts

   Recent Comments

   Няма коментари за показване.
   Ads
   Event Search
   Latest Posts